Lịch cúp điện Đà Nẵng

Thông tin mới nhất chính thức của điện lực Đà Nẵng lịch cắt điện – lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, số điện thoại điện lực Đà Nẵng báo hỏng 1900.1909

Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay và 5 ngày tới

Lịch cúp điện từ ngày mùng 02/06/2020 đến ngày 09/06/2020 thông tin từ Công ty Điện Lực Đà Nẵng

Ngày 03/06/2020 Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
03/06/2020 ĐL Liên Chiểu HC53HHRJ Kim Liên 07:00 11:30
HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 14:00 16:00
HC53HO14 Kim Liên 2 07:00 11:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VS28 KĐT ST Hòa Xuân T1 05:30 17:30
VC53VS29 KĐT ST Hòa Xuân T2 05:30 17:30
VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 05:30 17:30
VC53VS35 T3 Đảo A-B Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VS36 T4 Đảo A-B Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VS37 T5 Đảo A-B Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VS39 Hòa Xuân 1A-T1 05:30 17:30
VC53VS40 Hòa Xuân 1A-T2 05:30 17:30
VC53VS41 T7 Đảo A-B Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VS43 TBA 1BT1 Hòa Xuấn 05:30 17:30
VC53VS44 TBA 1BT2 Hòa Xuấn 05:30 17:30
VC53VS45 TBA Liêm Lạc 3 05:30 17:30
VC53VS51 TBA T5 Cồn Dầu 05:30 17:30
VC53VS52 T6 Đảo AB Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VT31 Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VT32 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2 05:30 17:30
VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VU10 Hòa Phước 2 05:30 17:30
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VU22 Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VU31 T1 bên trái đường VCC 05:30 17:30
VC53VU32 T2 bên trái đường VCC 05:30 17:30
VC53VU40 T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công 05:30 17:30
VC53VU42 T4 Bên trái đường Võ Chí Công 05:30 17:30
VC53VU43 T5 Bên trái đường Võ Chí Công 05:30 17:30
VC53VU44 TBA Cục Quản Trị T26 05:30 17:30
VC53VU47 TBA Phạm Hùng T3 05:30 17:30
VC53VU52 TBA Quang Châu 4 05:30 17:30
VC53VU53 TBA Quang Châu 5 05:30 17:30
VC53VU54 TBA UBND Phường Hòa XUân 05:30 17:30
VC53VU55 TBA Văn Tiến Dũng T5 05:30 17:30
VC53VU57 TBA Nhơn Thọ 2 05:30 17:30
VC53VU58 TBA Trà Kiểm 2 05:30 17:30
VC53VU60 TBA Dương Sơn 6 05:30 17:30
VC53VVEE Ánh sáng Miếu Bông 05:30 17:30
VC53VVSB Chợ mới Hoà phước 05:30 17:30
VC53VVSJ Gạch Thanh Bình 05:30 17:30
VC53VVSX Trà Kiểm 05:30 17:30
VC53VVSY Tân Hạnh 05:30 17:30
VC53VVTG Dương Sơn 05:30 17:30
VC53VVTI Phong Nam 05:30 17:30
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 05:30 17:30
VC53VVTK Cẩm Nam 1 05:30 17:30
VC53VVTM Quang Châu 05:30 17:30
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 05:30 17:30
VC53VVU8 Miếu Bông 3 05:30 17:30
VC53VVU9 Giáng Đông 05:30 17:30
VC53VVUM Quan Châu 2 05:30 17:30
VC53VVUN Miếu Bông 2 05:30 17:30
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 05:30 17:30
VC53VVUR Giáng Nam 1 05:30 17:30
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 05:30 17:30
VC53VVUT Quá Giáng 1 05:30 17:30
VC53VVUU Quá Giáng 2 05:30 17:30
VC53VVUV UBND Hoà Phước 05:30 17:30
VC53VVUW KDC Phong Nam 05:30 17:30
VC53VVUX Đông Hoà 2 05:30 17:30
VC53VVUY Quan Châu 3 05:30 17:30
VC53VVWA Liêm lạc 05:30 17:30
VC53VVWB Hoà xuân 1 05:30 17:30
VC53VVWF Tùng Lâm 05:30 17:30
VC53VVWI Phong Nam 2 05:30 17:30
VC53VVWL Dưong Sơn 3 05:30 17:30
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 05:30 17:30
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 05:30 17:30
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 05:30 17:30
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 05:30 17:30
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 05:30 17:30
VC53VW10 Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW13 Dương Sơn 4 05:30 17:30
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW23 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW25 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW26 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW27 T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW36 T6 Bên Trái đường VCC 05:30 17:30
VC53VW37 T7 Bên Trái đường VCC 05:30 17:30
VC53VW38 T8 Bên Trái đường VCC 05:30 17:30
VC53VW39 T9 Bên Trái đường VCC 05:30 17:30
VC53VW40 TBA Cồn Dầu T4 05:30 17:30
VC53VW42 TBA Đông Bến Xe Phía Nam 05:30 17:30
VC53VW43 Dương Sơn 5 05:30 17:30
VC53VW48 TBA Khu C Nam Cẩm Lệ 05:30 17:30
VC53VW54 TBA Phong Nam 3 05:30 17:30
VC53VW57 TBA Giáng Nam 2 05:30 17:30
VC53VW58 TBA Văn Tiến Dũng 05:30 17:30
VC53VW59 TBA Phan Hữu Nghi 05:30 17:30
VC53VW60 TBA Đô Đốc Lân T1 05:30 17:30
VC53VW64 TBA Trần Lê T1 05:30 17:30
VC53VW65 TBA Văn Tiến Dũng T1 05:30 17:30
VC53VW70 TBA Hòa Châu 05:30 17:30
VC53VW74 TBA Hòa Phước 3 05:30 17:30
VC53VW79 TBA Phan Văn Đáng 05:30 17:30
VC53VW80 TBA Cẩm Nam 2 05:30 17:30
VC53VW82 TBA KHU TĐC Phía Đông Bến xe Phía Nam 05:30 17:30
VC53VW83 TBA 1BT3 Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VW84 TBA T10 Bên Trái Võ chi Công 05:30 17:30
VC53VW85 TBA T11 Bên Trái Võ Chí Công 05:30 17:30
VC53VW87 TBA Hà Duy Phiên 05:30 17:30
VC53VW88 TBA 1BT4 Đảo AB Hòa Xuân 05:30 17:30
VC53VW90 TBA Phạm Hùng T1 05:30 17:30
VC53VW94 TBA Phạm Hùng T2 05:30 17:30
VC53VW96 TBA Mẹ Thứ T1 05:30 17:30
VC53VW97 TBA Mẹ Thứ T2 05:30 17:30
VC53VW98 TBA Khu EMR Nam Cẩm Lệ T3 05:30 17:30
VC53VW99 TBa Văn Tiến Dũng T3 05:30 17:30
VD53VAAW Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (707727) 05:30 17:30
VD53VAAX Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (708341) 05:30 17:30
VD53VABP Công an quận Cẩm Lệ (713456) 05:30 17:30
VD53VABZ Công Ty cổ phần Quảng Tùng (711414) 05:30 17:30
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 05:30 17:30
VD53VADS Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 05:30 17:30
VD53VAEI Hợp tác xã Thanh Châu (613998) 05:30 17:30
VD53VAEW Công ty CP Solids Ánh Minh (674033) 05:30 17:30
VD53VAEW Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 05:30 17:30
VD53VAFI Doanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 05:30 17:30
VD53VAGB Công ty Cổ phần xây lắp Rồng Biển, (685401) 05:30 17:30
VD53VAGG Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475) 05:30 17:30
VD53VAGN Công ty CP xây dựng công trình 545 (687858) 05:30 17:30
VD53VAGO Công ty CP xây dựng công trình 545 (687859) 05:30 17:30
VD53VAGP Công ty CP xây dựng công trình 545 (687860) 05:30 17:30
VD53VAGQ Công ty CP xây dựng công trình 545 (687861) 05:30 17:30
VD53VAGR Công ty CP xây dựng công trình 545 (687862) 05:30 17:30
VD53VAGS Công ty CP xây dựng công trình 545 (687863) 05:30 17:30
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 05:30 17:30
VD53VAHP Trung tâm quan trắc môi trường Miền Trung và Tây Nguyên (702446) 05:30 17:30
VD53VAHS (704152) 05:30 17:30
VD53VAHT Công ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220) 05:30 17:30
VD53VAHT Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN (719916) 05:30 17:30
VD53VAIB Cục Ngoại tuyến – Bộ Công an (705475) 05:30 17:30
VD53VAJH Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (716233) 05:30 17:30
VD53VAJH (715867) 05:30 17:30
VD53VAJK Công ty CP tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao (717311) 05:30 17:30
VD53VAJP Trung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kho hàng cứu trợ khu vực Miền Trung (718934) 05:30 17:30
VD53VAJV Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mộng Duyên (719555) 05:30 17:30
VD53VAKE Chi nhánh Đà Nẵng xe thương mại – Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (721536) 05:30 17:30
VD53VAKK Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Gia Nguyễn (721731) 05:30 17:30
VD53VAKR Công ty TNHH MTV Kiss Latex (722834) 05:30 17:30
VD53VAKY Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TD-TT Đà Nẵng (725649) 05:30 17:30
VD53VAKZ (725834) 05:30 17:30
VD53VALM Công an Thành phố Đà Nẵng (726453) 05:30 17:30
VD53VALO Công ty TNHH Woochang Việt Nam (727290) 05:30 17:30
VD53VAME (729251) 05:30 17:30
VD53VAMF Công ty TNHH Danaconnect (730043) 05:30 17:30
VD53VAMI (730729) 05:30 17:30
VD53VAMN Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Thủ Đô (730939) 05:30 17:30
VD53VAMS Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tấng & Phát triển đô thị Đà Nẵng (731881) 05:30 17:30
VD53VAMT Hộ Kinh Doanh Đại Phát (731913) 05:30 17:30
VD53VAMX Công ty TNHH TOYOTA OKAYAMA Đà Nẵng (732193) 05:30 17:30
VD53VAMY Công ty cổ phần tư vấn – xây dựng & đầu tư Quang Nguyễn (732713) 05:30 17:30
VD53VANA Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất ASIA GREEN (732953) 05:30 17:30
VD53VANB Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (733066) 05:30 17:30
ĐL Hoà Vang GD53HATS Nguyên Hải Đăng 13:00 17:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNX Phú Lộc 2 07:30 12:30
04/06/2020 ĐL Hải Châu AC53AAGB TUYÊN SƠN 08:00 16:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHQP Hoà Hiệp 1-3 07:00 11:30
HC53HHRO Cầu Liên Chiểu 14:00 16:00
HC53HY18 Hòa Hiệp Bắc 07:00 11:30
HD53HAPH Công Ty Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực 2 (930676) 14:00 17:00
ĐL Sơn Trà EC53EEHW Sơn Trà 2 06:30 15:30
EC53EV16 Nguyễn Phan Vinh 06:30 15:30
ĐL Hoà Vang GC53VVWO Phú Sơn 2 06:00 08:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNY Phú Lộc 3 07:30 12:30
FD53FACX Trung tâm văn hóa – thể thao Quận Thanh Khê (893714) 05:30 11:00
FD53FAEZ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nguyễn Kim Miền Trung (904826) 05:30 11:00
FD53FAHK (919551) 05:30 11:00
05/06/2020 ĐL Hải Châu AC53AAAV DIÊN HỒNG 06:00 11:00
AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 06:00 11:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHO1 Đà Sơn 4 06:30 11:00
HC53HHOA Hòa Khánh 1 14:00 16:00
HC53HY12 Phạm Như Xương 06:30 11:00
ĐL Sơn Trà EC53EEZF Sơn Thuỷ T5 06:00 11:00
EC53EEZW KDC An Cư 5 06:00 11:00
EC53EP19 KĐT Hòa Hải 1-3 T2 13:00 17:30
ĐL Hoà Vang GC53HY25 UB Hòa Sơn 2 13:30 17:30
GC53VVSE UBND Xã Hoà Khương 06:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNS Hòa Phát 4 06:00 11:00
FC53FPT3 KĐT Phương Trang T3 09:00 11:30
06/06/2020 ĐL Hải Châu AC53AAAR TRẦN BÌNH TRỌNG 05:30 16:00
AC53AAD3 LÊ HỒNG PHONG 2 (TT T MẠI) 06:00 10:00
ĐL Hoà Vang GC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 08:00 10:00
GD53HAPQ Chiếu sáng khu CNC T5 13:00 15:00
GD53HASW CS Suối Mơ 2 09:30 11:30
ĐL Thanh Khê FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 06:00 10:30
FC53FFNX Phú Lộc 2 06:00 11:00
07/06/2020 ĐL Liên Chiểu HD53HACO Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện 3 & Hạ Tầng Năng Lượng (809690) 09:30 11:30
HD53HAEU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SANAKY VIỆT NAM (817530) 07:00 15:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 13:00 15:15
HD53HAKA Chi Nhánh Thành Phố Đà nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894490) 13:00 15:30
HD53HAKN Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thúy (895789) 07:30 09:30
HD53HAKN Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KHATOCO tại Đà Nẵng (910588) 07:30 09:30
HD53HAKN Công Ty Cổ Phần Kho Vận Liên Chiểu Xanh (944317) 07:30 09:30
HD53HAKN Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Trung – Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone (950449) 07:30 09:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 07:30 09:30
HD53HARK Công Ty Cổ Phần Kim Cương Kính (913541) 09:30 12:00
08/06/2020 ĐL Liên Chiểu HC53HHOB Hoà Khánh 2 06:00 11:00
HC53HR17 KDC Hòa Hiệp 2 T3 06:00 11:00
HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 14:00 16:00
ĐL Sơn Trà EC53EEPU Phước Mỹ 2 13:00 17:30
ED53EAII TỔNG CÔNG TY SÔNG THU (971315) 13:00 17:30
ĐL Hoà Vang GC53VT20 Dương Lâm 2 06:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNW Liên Chiểu – Thuận Phước T6 06:00 11:00
09/06/2020 ĐL Liên Chiểu HC53HHOL ÔTô Hoà Tân 14:00 17:00
HC53HHRH Thủy Tú 1 06:00 11:00
HC53HHRT Đa Phước 06:00 11:00
ĐL Hoà Vang GC53HM23 Vân Dương 06:00 11:00
ĐL Thanh Khê FC53FFOC Thanh Khê 2 06:00 11:00
10/06/2020 ĐL Liên Chiểu HC53HHOO Quảng Thắng 06:00 11:00
HC53HHQL Đà Sơn 1 06:00 11:00
HC53HO22 Đà Sơn 7 13:00 17:00
ĐL Hoà Vang GC53HQ17 Đèo Ông Gấm 07:00 17:00
 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 1/10/2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 1/10/2019

  CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng 1/10/2019 với thông tin sau

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019

  ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Hải Châu AD53ABJB TT VIỄN THÔNG QĐ 08:00 ngày 01/07/2019 15:00 ngày 08/07/2019 Điện lực Hải Châu AD53ABJF KIỐT T2 TỔNG TRẠM VIETEL 08:00 ngày 01/07/2019 15:00 ngày 08/07/2019 Điện lực Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 01:02 ngày 03/07/2019 11:00 ngày 03/07/2019 Điện lực […]

 • Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019 Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019

  Quận Liên chiểu cúp điện gần như toàn bộ, Quận sơn trà cúp điện hai khu vực ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Liên Chiểu HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 06:00 ngày 30/06/2019 16:30 ngày 30/06/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00 ngày 30/06/2019 […]

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/07/2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/07/2019

  ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Sơn Trà ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T7 08:00 ngày 29/06/2019 11:00 ngày 10/07/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:30 ngày 01/07/2019 10:30 ngày 01/07/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HO17 Âu Cơ 06:30 ngày 01/07/2019 09:30 […]

 • Lịch cúp điện, cắt điện ĐÀ Nẵng ngày 29/06/2019 Lịch cúp điện, cắt điện ĐÀ Nẵng ngày 29/06/2019

  Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 29/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 06:30 09:30 ĐL Sơn Trà EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 08:30 11:30 EC53EZ10 The Monarchy 08:30 11:30 ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 08:00 11:00 ED53EBAA […]

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay

  Công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 năm 2019 thứ 6 gồm các quận sau, các quận không có trong bảng phát điện bình thường. Mời các bạn xem lịch cúp điện Đà Nẵng và lịch cúp nước Đà Nẵng

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng 27- 6 – 2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng 27- 6 – 2019

  Điện lực Đà Nẵng thông báo, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày Điện lực Sơn Trà Tên trạm : ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T707:30 Thời gian :ngày 25/06/201911:30 ngày 28/06/2019 Lý do: Di dời đường dây cáp ngầm trung thế 22kV cấp điện các TBA Cảng Tiên Sa T4, T6, T7, […]

 • Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019 Đà Nẵng Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019 Đà Nẵng

  Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019