Hội Người mù thành phố Đà Nẵng

862

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 320 Trưng Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu
  • Email: hnm.danang@gmail.com
  • Số điện Thoại: 0236 3823941

Chức năng, nhiệm vụ:
Quy tụ, tập hợp quản lý, giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, dạy chữ, hướng nghiệp truyền nghề, hướng dẫn cách làm ăn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo cho hội viên người mù.