Các sở ban ngành

 • Thông tin đầy đủ sở nội vụ TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ sở nội vụ TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3565115 –  236. 3821253/   Fax: 236. 3829900Website: http://www.noivu.danang.gov.vn/. Email: snv@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ  Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân […]

 • Thông tin đầy Sở Tài chính TP Đà Nẵng Thông tin đầy Sở Tài chính TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 7, 8, Trung tâm Hành chính  thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 236. 3822130 / Fax : 236. 3827074 Website: http://www.taichinh.danang.gov.vn/. Email: stc@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3840123 Fax: 236. 3840124Website: http://www.tttt.danang.gov.vn/. Email: stttt@danang.gov.vnChức năng nhiệm vụSở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.Sở […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 17, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3821203/  Fax: 236. 3889174Email: svhtt@danang.gov.vn Website: http://vhtt.danang.gov.vn Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Y tế TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Y tế TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 23, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3821206/ Fax: 236. 3826276Website: http://soyte.danang.gov.vn/. Email: syt@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở Y tế có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo […]

 • Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

  Vị trí pháp lý và chức năng 1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 14 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 236. 3822008/ Fax: 236. 3830438 Website: http://www.sgtvt.danang.gov.vn/.  Email: sgtvt@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3830214/  Fax: 236. 3822864Website: http://www.dost.danang.gov.vn/.  Email: skhcn@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 25, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3812321/ Fax: 236. 3825853Website: http://www.fad.danang.gov.vn/. Email: sngv@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp Uỷ ban nhân dân […]

 • Thông tin đầy đủ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng Thông tin đầy đủ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng

  Địa chỉ: Tầng 27, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3822235/  Fax: 236. 3837146Website: http://www.snnptnt.danang.gov.vn/. Email: banbientapsnn@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham […]