UBND huyện Hoàng Sa Đà Nẵng thông tin liên hệ

Thông tin chung

  • Địa chỉ: Góc ngã ba đường Hoàng sa – Phan Bá Phiến Hoàng sa, Sơn Trà Đà Nẵng
  • Email: [email protected]
  • Website: http://hoangsa.danang.gov.vn/
  • Số điện thoại: 0236 3822291 0236 3829900
ubnd huyện Hoàng SA