Thông tin đoàn luật sư Thành phố Đà Nẵng

Thông tin đoàn luật sư Thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 27C Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3891003 0236 3891003 – 0236 3821638

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư thành viên trong hành nghề.

2. Giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư thành viên; hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề luật sư.

Advertisements

3. Yêu cầu chấm dứt việc vi phạm và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý, nếu phát hiện tổ chức hành nghề luật sư có hành vi vi phạm pháp luật

4. Nhận hồ sơ và làm thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Luật Luật sư.

5. Tổ chức đăng ký việc gia nhập Đoàn luật sư; thực hiện yêu cầu của luật sư thành viên chuyển sang Đoàn khác hoặc ra khỏi Đoàn.

Advertisements

6. Làm các thủ tục để cấp, đổi thẻ cho các luật sư thành viên, theo quy chế của Ban chủ nhiệm và quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

7. Đăng ký người tập sự hành nghề luật sư; giám sát việc tập sự theo quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

8. Thực hiện việc cử luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Advertisements

9. Tổ chức hòa giải tranh chấp giữa luật sư, người tập sự hành nghề luật sư với tổ chức hành nghề luật sư; giữa khách hàng với luật sư, với tổ chức hành nghề luật sư, giữa luật sư với nhau và giữa luật sư với người tập sự hành nghề luật sư.

10. Giải quyết việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

11. Thực hiện việc khen thưởng đối với các luật sư thành viên, các tổ chức hành nghề luật sư; xử lý kỷ luật đối với luật sư thành viên.

Advertisements

12. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho các luật sư thành viên.

13. Tập hợp và phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của luật sư với các cơ quan, tổ chức hữu quan.

14. Tổ chức để các luật sư tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Advertisements

15. Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

16. Kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan tố tụng có chính sách nhằm nâng cao vị thế của Luật sư trong hoạt động hành nghề.

17. Hợp tác quốc tế với cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Advertisements

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Liên đoàn luật sư Việt Nam và quy định của Điều lệ này.