Thông tin đầy đủ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Nếu bạn cần tìm thông tin đầy đủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thì bạn nên đọc bài viết này của Danang.Plus. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn về địa chỉ, ban lãnh đạo và thông tin liên hệ các cơ quan ban ngành liên quan trong Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Tầng 5-6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3.822217
 • Fax: 0236.3.829184
 • Website: http://dpi.danang.gov.vn/.
 • Email: [email protected]

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng

Chức năng

Advertisements

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thuộc UBND thành phố, giúp Ủy ban thực hiện quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư gồm các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; tham mưu tổng hợp về chiến lược, tổ chức thực hiện cơ chế, ; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; chính sách quản lý kinh tế – xã hội, khu chế xuất, khu công nghiệp, đấu thầu, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

nhiệm vụ của Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng

Nhiệm vụ

 • Trình UBND thành phố ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ.
 • Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư ở địa phương, trong đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước đã được phê duyệt và những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
 • Trình UBND thành phố quyết định việc phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho UBND cấp huyện và các Sở, ban, ngành của thành phố; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định phân cấp đó.
 • Về quy hoạch và kế hoạch:
  • Trình UBND thành phố chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các cân đối chủ yếu kinh tế-xã hội của địa phương, trong đó có cân đối tài chính tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách của thành phố.
  • Tổ chức công bố chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thành phố sau khi đã được phê duyệt theo quy định.
 • Trình UBND thành phố chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm để báo cáo UBND thành phố điều hoà, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế-xã hội của thành phố.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND thành phố giao.
 • Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, quận thuộc thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố đã được phê duyệt.
  Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch của các Sở, ban, ngành và quy hoạch, kế hoạch của UBND các quận, huyện để trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.
 • Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch bố trí vốn đầu tư cho các công trình, các cân đối chủ yếu về kinh tế-xã hội của địa phương; trong đó có cân đối tích luỹ tiêu dùng, tổng phương tiện thanh toán, ngân sách, vốn đầu tư phát triển của thành phố.
 • Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong thành phố để trình UBND thành phố phê duyệt.
 • Về đầu tư trong nước và nước ngoài:
  • Trình UBND thành phố về danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
  • Trình UBND thành phố về tổng mức vốn đầu tư của toàn thành phố; tổng mức và cơ cấu bố trí vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực; bố trí danh mục dự án đầu tư và mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách Nhà nước đầu tư tập trung trên địa bàn; tổng mức hỗ trợ tín dụng Nhà nước hàng năm, vốn góp cổ phần và liên doanh của Nhà nước, tổng hợp vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
  • Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản do thành phố quản lý.
  • Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố theo phân cấp.
  • Làm đầu mối giúp UBND thành phố quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư và cấp phép đầu tư thuộc thẩm quyền.
 • Về quản lý vốn ODA:
  • Là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối quản lý vốn ODA của thành phố, hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA. Tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng ODA trình UBND thành phố phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Chủ trì theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA, làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý những vấn đề ODA có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, địa phương. Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng ODA.
 • Về quản lý đấu thầu:
  • Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành thẩm định trình Chủ tịch UBND thành phố kế hoạch đầu thầu, kết quả đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.
  • Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.
 • Về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất:
  • Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm định trình UBND thành phố quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn để UBND thành phố trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  • Hướng dẫn triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được phê duyệt.
  • Phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất, đề xuất về mô hình tổ chức quản lý đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.
 • Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã:
  • Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan trình UBND thành phố chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế.
  • Làm đầu mối thẩm định đề án thành lập, sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước, tổng hợp tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và tình hình phát triển của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.
  • Tổ chức thực hiện công tác đăng ký kinh doanh cho các đối tượng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch và đầu tư cấp huyện; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương theo thẩm quyền; thu nhập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định.
  • Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách đối với kinh tế hợp tác xã, kinh tế gia đình trên địa bàn; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế gia đình của thành phố.
 • Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn của UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc Sở.
 • Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở.
 • Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho UBND thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư ở địa phương.
 • Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND thành phố giao.

Trích Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Giám đốc

Advertisements

Giám đốc: Trần Thị Thanh Tâm

Các Phó Giám đốc

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó giám đốc: Lê Minh Tường

Advertisements

Phó giám đốc: Lê Thanh Tùng

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng

TT Phòng, ban Điện thoại
1 Văn phòng Sở 0236. 3822217
2 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch 0236. 3822221
3 Phòng Đấu thầu, Thẩm định vàGiám sát đầu tư 0236. 3821341
4 Phòng Kinh tế đối ngoại 0236. 3822759
5 Phòng Đăng ký kinh doanh 02363.821755
7 Phòng Khoa giáo,Văn xã 0236. 3822230
8 Phòng Kinh tế ngành 0236. 3821341
9 Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân 0236. 3891352
10 Thanh tra Sở 0236. 3817700
11 Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 0236. 3685119

Chắc hẳn bạn đã nắm được đầy đủ thông tin nằm trong Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đúng không. Nếu thấy bài viết của Danang.Plus hữu ích thì hãy Like Share để nhiều người biết hơn nữa nhé. Cảm ơn đã đọc chia sẻ của chúng tôi.