Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 98 Lê Lợi, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 08051213

* Lãnh đạo:
– Trưởng ban: Trần Đình Hồng
 

1. Chức năng

– Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đản g thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, sưu tầm, biên soạn và phát huy truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố.

– Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất:

– Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá trong địa bàn thành phố. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

– Xây dựng các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố.

– Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

–  Phối hợp với chính quyền thành phố trong việc vận dụng, thể chế các quy định của Trung ương và Thành ủy về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

– Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

– Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong thành phố về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

– Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Thành ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo, ban tuyên huấn cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị thành phố, trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

– Tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, công tác khoa giáo. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do thành phố quản lý.

– Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ quận, huyện và đảng bộ xã, phường.

– Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của thành phố, của đất nước.

Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy.

Phối hợp:

– Với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở thành phố.

– Với Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chức năng của Thành ủy để quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

– Với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

– Với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ tuyên giáo cấp uỷ trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao:

– Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền ở thành phố, Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật thành phố, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố, Hội Nhà báo thành phố, đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, tổ chức chính trị – xã hội ở thành phố.

– Giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và trong sinh viên, học sinh ở thành phố.

– Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

– Là cơ quan thường trực một số ban chỉ đạo của Thành ủy thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao.

3. Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo: Gồm Trưởng Ban và không quá 03 phó trưởng ban.

Các đơn vị trực thuộc:

– Văn phòng.

– Phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng.

– Phòng Tuyên truyền – Báo chí.

– Phòng Khoa giáo.

– Phòng Văn hoá – Văn nghệ – Xuất bản.

– Trung tâm Thông tin và Dư luận xã hội.

– Trang Thông tin điện tử Thành ủy (được thành lập theo Quyết định số 10883-QĐ/TU ngày 30- 6-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy).

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng