Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

  • Địa chỉ:100 Lê Lợi, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 08051199​
  • * Lãnh đạo:
  • – Trưởng ban: Võ Văn Thương

1. Chức năng

– Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố.

– Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.

2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất:

– Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; cụ thể hoá chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

– Xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

– Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở thành phố theo phân cấp quản lý.

– Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

– Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức có liên quan trực thuộc Thành ủy theo phân cấp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; đồng thời tham mưu cấp uỷ thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc.

– Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy.

– Thực hiện phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

– Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét tặng huy hiệu Đảng, cấp phát thẻ đảng viên, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên trong Đảng bộ.

Thẩm định, thẩm tra:

– Các đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cấp dưới, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan trực thuộc Thành ủy trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy.

– Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành và các cơ quan trong thành phố theo phân cấp.

– Thẩm định và trình Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

– Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

Phối hợp:

– Với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận ủy, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

– Với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện, thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

– Chủ trì phối hợp với các ban đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp thành phố hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp quận, huyện và các đảng uỷ trực thuộc.

– Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Là cơ quan Thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành ủy theo phân cấp.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

– Giúp Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; thẩm định và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; đồng thời tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ của đảng bộ theo phân cấp.

– Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối đảng, đoàn thể của thành phố. Phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

– Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

– Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

– Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các sở, ban, ngành, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan liên quan.

– Thực hiện thống kê cơ bản về công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương theo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2.5.7- Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

3.  Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo: Gồm Trưởng Ban và không quá 04 phó trưởng ban, trong đó có 01 Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ.

Các đơn vị trực thuộc:

– Văn phòng.

– Phòng Tổ chức – Cán bộ.

– Phòng Tổ chức đảng – đảng viên.

– Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

– Phòng Chính sách cán bộ.

Thông tin từ Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng