Đà Nẵng PlusĐịa danhThông tin đầy đủ sở nội vụ TP Đà Nẵng

Thông tin đầy đủ sở nội vụ TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3565115 –  236. 3821253/   Fax: 236. 3829900
Website: http://www.noivu.danang.gov.vn/. Emailsnv@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

 Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Võ Ngọc Đồng

Điện thoại : 236. 3830191

Email: dongvn@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Ngô Khôi

Điện thoại : 236. 3871210

Email: khoin1@danang.gov.vn

2. Ông Nguyễn Thương

Điện thoại : 236. 3565892

Email: thuongn@danang.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại : 236. 3871187

Email: chiennv3@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

TTPhòng, banĐiện thoại
1Văn phòng Sở236. 3565115
2Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ236. 3871187
3Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên236. 3827853
4Công chức, viên chức236. 3822085
5Cải cách hành chính236. 3561344
6Thanh tra Sở236. 3562500

 Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

1. Ban Thi đua – Khen thưởng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 236. 3834268 –  236. 3835086/   Fax: 236. 3834268
Website:  http://tdkt.danang.gov.vn/.  Email: tdkt@danang.gov.vn

2. Ban Tôn giáo
Địa chỉ: 70 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 236. 3810607/ Fax: 236. 3810607
Email: btg@danang.gov.vn

3. Chi cục Văn thư, lưu trữ
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 236. 3602613/ Fax: 236. 3602613
Email: ccvtlt@danang.gov.vn

4.Trung tâm Lưu trữ  lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Địa chỉ: 50 Hồ Sĩ Dương, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 236. 3662235 -.236. 3662327

Email: ttltls@danang.gov.vn

5. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Địa chỉ: Tầng 29, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại>0236.3830111

Email: cphud@danang.gov.vn

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng