Đà Nẵng PlusĐịa điểm Đà NẵngHội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 68 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3823088

Chức năng:
Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức các hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động công tác cựu chiến binh, bảo đảm đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức.

Nhiệm vụ :
– Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh điều hành và giải quyết các công việc hàng ngày; tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ của Hội.
– Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các cựu chiến binh, cựu quân nhân gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; bồi dưỡng, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn bản chất cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”; chống những quan điểm sai trái, ngăn ngừa, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần.
– Động viên, hướng dẫn các cấp Hội, cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tham gia đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và các tệ nạn xã hội.
– Tổ chức động viên cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, giúp nhau làm giàu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau trong cuộc sống, tham gia các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
– Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập hợp, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cựu quân nhân ở cơ sở.
– Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo quy định.

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng